Zamówienie

Nazwa zamówienia: wykonanie, dostawę oraz montaż 17 szaf zamykanych na zamek do
Klubów Seniora w woj. Opolskim powstałych w ramach w projektu pn. „Opolski senior – zapewnienie
wsparcia osobom niesamodzielnym i ich opiekunom” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014– 2020 Osi Priorytetowej RPOP.08.00.00 Integracja
Społeczna Działanie RPOP.08.01.00 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.