Polityka prywatności

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/E informujemy, że:

  1. Administratorem danych pozyskiwanych i przetwarzanych w Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – reprezentowane przez Zarząd, z siedzibą ul. Marii Konopnickiej 6, 46-020 Opole, tel.: 77 40 21 070 adres e-mail: tskn@skgd.pl w strukturach którego Inspektorem Ochrony Danych jest Joanna Hassa, email: joanna.hassa@skgd.pl
  2. Celem zbierania danych jest realizacja statutowych zadań stowarzyszenia.
  3. Jeżeli Państwa dane zostały pozyskane przez Administratora i są przez niego przetwarzane, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku zbierania danych w oparciu o Państwa zgodę, można odmówić przekazania danych, przy czym może się to wiązać z brakiem możliwości wzięcia udziału w danym przedsięwzięciu, projekcie lub otrzymaniu danego świadczenia.
  4. Dane udostępnione przez Państwa mogą podlegać udostępnieniu podmiotom trzecim obsługującym lub udostępniającym systemy informatyczne, przy czym zakres przetwarzania ograniczony jest tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach, takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacja tych systemów lub hosting danych. Państwa dane możemy przekazywać również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, takim jak podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską lub płatniczą (banki), jednakże tylko w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń względem Państwa. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.
  5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
  6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i działania archiwów zakładowych. Zbiory tworzone doraźnie usuwamy bezpośrednio po osiągnięciu celu przetwarzania.