Zamówienie

Nazwa zamówienia: sprzedaż i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
i środków czystości do Klubów Seniora w woj. Opolskim
powstałych w ramach w projektu pn. „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym i ich opiekunom” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014– 2020 Osi Priorytetowej RPOP.08.00.00 Integracja Społeczna Działanie RPOP.08.01.00 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.