Zamówienie

Nazwa zamówienia: : Redakcja techniczna, korekta językowa, skład komputerowy, druk i
dostawa Informatora
na potrzeby projektu „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom
niesamodzielnym oraz ich opiekunom” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna. Działanie:
RPOP.08.01.00 -16-0012/18