500 plus dla emerytów. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać świadczenie?..

W tym roku seniorzy mogą wnioskować o wsparcie w postaci dodatku do emerytury w wysokości 500 zł. Jednym z czynników jest jednak kryterium dochodowe. Odpowiadamy, kto otrzyma 500 plus dla seniora.

Od tego roku seniorzy w trudnej sytuacji mogą ubiegać się o 500 plus. Jednak nie każdy ubogi emeryt czy rencista otrzyma pieniądze. Przy przyznawaniu świadczenia brany jest pod uwagę także stan zdrowia seniora oraz jego miesięczny dochód. Pieniądze otrzymają tylko ci emeryci i renciści, którzy są niezdolni do samodzielnej egzystencji lub ci, którzy pobierają zasiłek pielęgnacyjny i mają ukończone 75 lat. 

500 plus dla seniora. Kto może ubiegać się o świadczenie?

Na dodatkową pomoc finansową mogą liczyć osoby o dochodzie, który nie przekracza progu 1727,08 zł brutto. W związku z tym emeryci lub renciści otrzymujący dokładnie taką kwotę, lub wyższą nie mogą skorzystać z 500 plus.

Pamiętajmy, że renta wraz z zasiłkiem pielęgnacyjnym nie wliczają się do dochodu. 500 zł trafi do osób z dochodem wynoszącym maksymalnie 1227,08 zł. Pozostali otrzymają świadczenie pomniejszone o kwotę przekroczenia. Przykład: Emeryt z dochodem 1317,08 zł brutto otrzyma 400 zł (czyli kwotę pomniejszoną o kwotę przekroczenia, która wynosi tutaj 100 złotych).

Wniosek o 500 plus dla seniora? Jakie dokumenty należy złożyć?

Osoby, które spełniają powyższe warunki i chcą otrzymać 500 plus, muszą przedłożyć w ZUS wniosek oraz: 

  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • dokumentację medyczną,
  • wszystkie inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku np. dokumentacja z lecznicy rehabilitacyjnej lub zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku).

Przy czym dwa ostatnie podpunkty z tej listy dotyczą emerytów i rencistów, którzy ukończyli 75 lat i pobierają zasiłek pielęgnacyjny.