Zamówienie

Nazwa zamówienia: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i/lub środków czystości do 20 Klubów Seniora w woj. Opolskim powstałych w ramach w projektu pn. „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym i ich opiekunom” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014– 2020 Osi Priorytetowej RPOP.08.00.00 Integracja Społeczna Działanie RPOP.08.01.00 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się w poniższym linku:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229696#