Zamówienie

Nazwa zamówienia: Usługa świadczenia usługi telekomunikacyjnej w sieci mobilnej, na korzystanie z sieci komórkowej przez 36 miesięcy, realizującej swoje usługi na terenie Polski
z przypisanymi 20 numerami telefonów i z 20 aparatami telefonicznymi 
zamówienie realizowanew ramach w projektu pn. „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym i ich opiekunom” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014– 2020 Osi Priorytetowej RPOP.08.00.00 Integracja Społeczna Działanie RPOP.08.01.00 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Dokumenty dotyczące ww. postępowania umieszczone są na poniższej stronie

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229711