Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku zatrudni pracownika

Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku  poszukuje do projektu – „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym i ich opiekunom” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020   Osi Priorytetowej  RPOP.08.00.00 Integracja Społeczna Działanie RPOP.08.01.00 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych,

stanowisko eksperta zewnętrznego – coacha

w miejscowościach województwa opolskiego

Zadania:

 • Prowadzenie nadzoru  nad osobami świadczącymi sąsiedzkie usługi opiekuńcze
 • Wspieranie osób świadczących sąsiedzkie usługi opiekuńcze
 • Organizacja grup wsparcia
 • Organizowanie cyklicznych spotkań  z opiekunami
 • Prowadzenie dokumentacji działalności
 • Diagnozowanie potrzeb wynikających z realizacji sąsiedzkich usług opiekuńczych
 • Współpraca z podopiecznymi i pracownikami socjalnymi

Wymagania

 • Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;
 • Nieposzlakowana opinia;
 • Szerokie umiejętności w zakresie komunikacji społecznej;
 • Umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej;
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania i mienie;
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Dyspozycyjność;
 • Komunikatywność, sumienność , obowiązkowość oraz uczciwość;
 • Znajomość topografii województwa opolskiego
 • Prawo jazdy kat B
 • Zaangażowanie
 • Mile widziany ukończony kurs coacha

Oferujemy:

Zatrudnienie na umowę o pracę,

Ciekawą pracę

Możliwość podnoszenia  kwalifikacji

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys zawodowy (CV)
 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, umiejętności, kwalifikacje;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)”.

Oświadczenie oraz życiorys zawodowy (CV) i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Oferty należy składać do dnia 14 listopada 2019 r. do godz. 14.00 w formie papierowej zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Opolu ul Krupnicza 15 ,

 biuro czynne w godzinach od 8.00 do 15.00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania  terminu, o którym mowa powyżej, ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty złożone po wskazanym przez Zamawiającego terminie nie będą rozpatrywane (zostaną przez Zamawiającego odrzucone).

Zamawiający dokona wyboru ofert najpóźniej do dnia 22 listopada 2019 r. Zamawiający powiadomi telefonicznie bądź pocztą elektroniczną osoby o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Wszelkich informacji związanych z niniejszym zapytaniem udziela: Pani Agata Baron  e-mail biuro@tdns.org.pl ,Tel. 77 4545525