O projekcie

Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim realizuje projekt skierowany do osób niesamodzielnych i seniorów zamieszkujących na terenie województwa opolskiego pod nazwą „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”. Partnerami projektu są Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu oraz Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku.

Wsparcie dla osób niesamodzielnych i starszych realizowane będzie poprzez:

Utworzenie 20 klubów seniora

na terenach głównie wiejskich. Przeszkoleni i zaangażowani zostaną animatorzy, którzy aktywizować będą niesamodzielnych mieszkańców, głównie w wieku emerytalnym oraz ich integrować, zapewnią ciekawą ofertę edukacyjną, prozdrowotną i rekreacyjną. Współpracować będą ze znajdującymi się w pobliży szkołami, przedszkolami i bibliotekami oraz miejscowymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów. Kluby wyposażone zostaną w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć. Działać będą pięć dni w tygodniu przez trzy lata w ramach projektu , a po zakończeniu projektu ich działanie będzie utrzymane przez następne trzy lata.

Utworzenie mobilnego biura obsługi seniora

które świadczyć będzie pomoc w zakresie informacji dotyczącej możliwości uzyskania wsparcia w sytuacjach, gdy nagle bliska osoba stała się niesamodzielna np. w wyniku udaru mózgu czy wypadku. Utworzenie infolinii udzielającej w godzinach od 8.00 do 22.00 pomocy psychologicznej dla osób sprawujących opiekę . Ponadto utworzony zostanie portal internetowy na którym prezentowane będą informacje z Regionalnego Banku Inicjatyw i Zasobów Senioralnych oraz informacje dotyczące ulg i praw seniorów, porady prawne, przydatne strony www, teleopieka, zdrowie i profilaktyka, dane ważnych instytucji, domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, ośrodków kultury, klubów seniora, kół emerytów itp.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – Partner projektu zorganizuje:

Warsztaty do aktywizacji kulturalnej seniorów

Zajęcia prowadzone będą 2 razy w miesiącu dla grupy wokalnej i 2 razy w miesiącu dla grupy teatralnej. Uczestnicy wezmą udział w zajęciach prowadzonych przez aktorów i specjalistów od muzyki, impostacji głosu, ruchu scenicznego. Efekt zadania będzie można zobaczyć m.in. w ramach innego zadania ROPS, tj. podczas Regionalnych Dni Seniora oraz podczas występów / spektakli wystawianych publicznie.

Terapię zajęciową w miejscu pobytu osób niesamodzielnych

W ramach zadania przewiduje się zastosowanie tzw. aktywizacji kulturalnej w instytucjach zajmujących się osobami niesamodzielnymi w województwie opolskim. Podczas zajęć będą prowadzone zajęcia kształtujące wyobraźnię, koncentrację, pamięć, świadomość ciała, oddech, dykcję, interpretację tekstu, dialog i ruch sceniczny. Program dostosowany będzie do wieku, poziomu umiejętności, zainteresowań oraz potrzeb uczestników.

Aktywizację kulturalną seniorów w ośrodkach kulturalnych

Zadanie przewiduje udział osób starszych i niesamodzielnych w spektaklach teatralnych. W ramach zadania zaplanowano udział max 160 os na 1 spektaklu – śr. ok 1 spektakl w miesiącu przez co najmniej cztery lata co daje łącznie max 52 spektakli w czasie realizacji projektu. Największym problemami dla osób starszych i niesamodzielnych jest sposób dotarcia do miejsc kultury tj.: transport. W ramach tego zadania zostanie zapewniony transport dla tych osób autokarami, busami, samochodami specjalnie przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych.

Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej – pakiet szkoleniowy certyfikowany

Zadanie zakłada realizację pakietu 5 edycji szkoleń skierowanych do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. kadry pomocy i integracji społecznej, a w szczególności pracującej na poziomie samorządu gminnego -kadra OPS – głównie pracownicy socjalni, opiekunowie środowiskowi osób niesamodzielnych- starszych, niepełnosprawnych, asystenci osobiści osoby starszej lub/i niepełnosprawnej, która bezpośrednio zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, ale także kadra NGO świadcząca usługi tego typu.

Regionalny Dzień Seniora

organizowany w październiku 2020, 2021, 2022, który w całej Polsce jest miesiącem osób starszych. W ramach zdania planuje się m.in.: -organizację prelekcji nt. wykorzystania kapitału społecznego seniorów, prezentacje dobrych praktyk dotyczących wykorzystywania wiedzy, zasobów i możliwości – wykład „Bezpieczny Senior”, – organizację występów artystycznych, w tym zespołów senioralnych, ale także w ramach integracji międzypokoleniowej zespołów młodzieżowych i dziecięcych, kabaret,- organizację stoisk informacyjnych – wystawienie namiotu, w którym realizowane będą badania: pomiar ciśnienia tętniczego, poziomu cukru we krwi, – zorganizowanie mobilnego gabinetu (minibusa), gdzie wykonywane będą badania EKG, – skromny poczęstunek (kawa, herbata, ciasto),

Powstanie Regionalnego Banku Inicjatyw i Zasobów Senioralnych

który będzie dwupłaszczyznową platformą wsparcia i promocji działań w zakresie integracji społ. osób starszych, w tym także niepełnosprawnych. W zakresie inicjatyw będzie ukierunkowany na identyfikowanie dostępnych w województwie opolskim usług kierowanych do osób starszych ,tworzeniu bazy danych, w tym m.in. o usługach kulturalnych., edukacyjnych., aktywizacji społecznej., zdrowotnej, itp., a także tych oferowanych przez sektor „Srebrnej ekonomii”.

Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku – partner projektu organizuje

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze. W ramach tego działania wspartych zostanie 40 opiekunów osób niesamodzielnych

którzy świadczą już taką pomoc, jak i osoby, które chciałyby rozpocząć świadczenie tego typu usługi. Osoby przeszkolone otrzymają zaświadczenie, które umożliwi świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych. Pomoc udzielana będzie osobom niesamodzielnym w podstawowych czynnościach domowych i życiowych , a zakres pomocy określony zostanie w kontrakcie trójstronnym zawartym pomiędzy osoba niesamodzielną, osobą świadczą sąsiedzkie usługi opiekuńcze i partnerem projektu.

Opiekę eksperta zewnętrznego

który świadczyć będzie pomoc opiekunom i organizować spotkania z opiekunami i podopiecznymi w celu nadzoru i modyfikowania zleconego zakresu usług, a także organizowania grup wsparcia pomiędzy osobami świadczącymi usługi opiekuńcze, które raz w miesiącu spotykać się będą w celu wymiany informacji dotyczących zdiagnozowanych i zgłaszanych potrzeb.