O projekcie

Opolski senior

– zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom.

 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim  realizuje projekt skierowany do osób niesamodzielnych i seniorów zamieszkujących na terenie województwa opolskiego pod nazwą  „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”. Partnerami projektu są Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu oraz Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku.

 

Wsparcie dla osób niesamodzielnych i starszych realizowane będzie poprzez:

 

  1. Utworzenie 20 klubów seniora na terenach głównie wiejskich. Przeszkoleni i zaangażowani zostaną animatorzy, którzy aktywizować będą niesamodzielnych mieszkańców, głównie w wieku emerytalnym oraz ich integrować, zapewnią ciekawą ofertę edukacyjną, prozdrowotną i rekreacyjną. Współpracować będą ze znajdującymi się w pobliży szkołami, przedszkolami i bibliotekami oraz miejscowymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów. Kluby wyposażone zostaną w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć. Działać będą pięć dni w tygodniu przez trzy lata w ramach projektu , a po zakończeniu projektu ich działanie będzie utrzymane przez następne trzy lata.
  2. Utworzenie mobilnego biura obsługi seniora, które świadczyć będzie pomoc w zakresie informacji dotyczącej możliwości uzyskania wsparcia w sytuacjach, gdy nagle bliska osoba stała się niesamodzielna np. w wyniku udaru mózgu czy wypadku. Utworzenie infolinii udzielającej w godzinach od 8.00 do 22.00 pomocy psychologicznej dla osób sprawujących opiekę . Ponadto utworzony zostanie portal internetowy na którym prezentowane będą informacje z Regionalnego Banku Inicjatyw i Zasobów Senioralnych oraz informacje dotyczące ulg i praw seniorów, porady prawne, przydatne strony www, teleopieka, zdrowie i profilaktyka, dane ważnych instytucji, domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, ośrodków kultury, klubów seniora, kół emerytów itp.

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – Partner projektu zorganizuje:

  1. Warsztaty do aktywizacji kulturalnej seniorów. Zajęcia prowadzone będą 2 razy w miesiącu dla grupy wokalnej i 2 razy w miesiącu dla grupy teatralnej. Uczestnicy wezmą udział w zajęciach prowadzonych przez aktorów i specjalistów od muzyki, impostacji głosu, ruchu scenicznego. Efekt zadania będzie można zobaczyć m.in. w ramach innego zadania ROPS, tj. podczas Regionalnych Dni Seniora oraz podczas występów / spektakli wystawianych publicznie.
  2. Terapię zajęciową w miejscu pobytu osób niesamodzielnych. W ramach zadania przewiduje się zastosowanie tzw. aktywizacji kulturalnej w instytucjach zajmujących się osobami niesamodzielnymi w województwie opolskim. Podczas zajęć będą prowadzone zajęcia kształtujące wyobraźnię, koncentrację, pamięć, świadomość ciała, oddech, dykcję, interpretację tekstu, dialog i ruch sceniczny. Program dostosowany będzie do wieku, poziomu umiejętności, zainteresowań oraz potrzeb uczestników.
  3. Aktywizację kulturalną seniorów w ośrodkach kulturalnych. Zadanie przewiduje udział osób starszych i niesamodzielnych w spektaklach teatralnych. W ramach zadania zaplanowano udział max 160 os na 1 spektaklu - śr. ok 1 spektakl w miesiącu przez co najmniej cztery lata co daje łącznie max 52 spektakli w czasie realizacji projektu. Największym problemami dla osób starszych i niesamodzielnych jest sposób dotarcia do miejsc kultury tj.: transport. W ramach tego zadania zostanie zapewniony transport dla tych osób autokarami, busami, samochodami specjalnie przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych.
  4. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej - pakiet szkoleniowy certyfikowany. Zadanie zakłada realizację pakietu 5 edycji szkoleń skierowanych do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. kadry pomocy i integracji społecznej, a w szczególności pracującej na poziomie samorządu gminnego -kadra OPS - głównie pracownicy socjalni, opiekunowie środowiskowi osób niesamodzielnych- starszych, niepełnosprawnych, asystenci osobiści osoby starszej lub/i niepełnosprawnej, która bezpośrednio zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, ale także kadra NGO świadcząca usługi tego typu.
  5. Regionalny Dzień Seniora.-  organizowany w październiku 2020, 2021, 2022, który w całej Polsce jest miesiącem osób starszych. W ramach zdania planuje się m.in.: -organizację prelekcji nt. wykorzystania kapitału społecznego seniorów, prezentacje dobrych praktyk dotyczących wykorzystywania wiedzy, zasobów i możliwości - wykład „Bezpieczny Senior”, - organizację występów artystycznych, w tym zespołów senioralnych, ale także w ramach integracji międzypokoleniowej zespołów młodzieżowych i dziecięcych, kabaret,- organizację stoisk informacyjnych - wystawienie namiotu, w którym realizowane będą badania: pomiar ciśnienia tętniczego, poziomu cukru we krwi, - zorganizowanie mobilnego gabinetu (minibusa), gdzie wykonywane będą badania EKG, - skromny poczęstunek (kawa, herbata, ciasto),
  6. Powstanie Regionalnego Banku Inicjatyw i Zasobów Senioralnych który będzie dwupłaszczyznową platformą wsparcia i promocji działań w zakresie integracji społ. osób starszych, w tym także niepełnosprawnych. W zakresie inicjatyw będzie ukierunkowany na identyfikowanie dostępnych w województwie opolskim usług kierowanych do osób starszych ,tworzeniu bazy danych, w tym m.in. o usługach kulturalnych., edukacyjnych., aktywizacji społecznej., zdrowotnej, itp., a także tych oferowanych przez sektor „Srebrnej ekonomii”.

 

Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku – partner projektu organizuje

  1. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze. W ramach tego działania wspartych zostanie 40 opiekunów osób niesamodzielnych, którzy świadczą już taką pomoc, jak i osoby, które chciałyby rozpocząć świadczenie tego typu usługi. Osoby przeszkolone otrzymają zaświadczenie, które umożliwi świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych. Pomoc udzielana będzie osobom niesamodzielnym w podstawowych czynnościach domowych i życiowych , a zakres pomocy określony zostanie w kontrakcie trójstronnym zawartym pomiędzy osoba niesamodzielną, osobą świadczą sąsiedzkie usługi opiekuńcze i partnerem projektu.
  2. Opiekę eksperta zewnętrznego, który świadczyć będzie pomoc opiekunom i organizować spotkania z opiekunami i podopiecznymi w celu nadzoru i modyfikowania zleconego zakresu usług, a także organizowania grup wsparcia pomiędzy osobami świadczącymi usługi opiekuńcze, które raz w miesiącu spotykać się będą w celu wymiany informacji dotyczących zdiagnozowanych i zgłaszanych potrzeb.

 

prev
next
prev
next
prev
next
prev
next