Projekt „Opolski Senior” – podpisanie umowy

Towarzystwo Społeczno -Kulturalne  Niemców na Śląsku Opolskim podpisało w dniu 9 kwietnia 2019 roku umowę z Województwem Opolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 o dofinansowanie Projektu:  Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu wynosi 7 027 195,86 zł i obejmuje:

  1. Dofinansowanie w kwocie 6 640 700,86 zł, co stanowi 94,5 % wydatków kwalifikowanych Projektu z następujących źródeł:
  2. ze środków europejskich w kwocie 5 973 116,48 zł co stanowi 85,0 % wydatków kwalifikowanych Projektu;
  3. ze środków dotacji celowej w kwocie 667 583,60 zł, co stanowi 9,5 %;
  4. Wkład własny w kwocie 386 495,78 zł co stanowi 5,5 % wydatków kwalifikowanych Projektu.